• 10349ID
  • 9,488 m2Area

Well served with water, this 6 Rai of land is ideal for some farming.

500 meters from the back road of Phu Ban About 15 kilometres from the city of Chiang Khong

Contact us for more details!


ทุ้งนาข้าว ในอำเภอเชียงของ เชียงรายที่สามารถทำนาได้ถึงปีล้ะ 2 ครั้ง และมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี

500 เมตรจากถนนหลังของผมู่บ้าน ห่างจากตัวเมืองเชียงของประมาณ 15 กม.

ทั้งนี้ขายเพียงไร่ล่ะ 450,000 บาทเท่านั้น  (อีกทั้งยังสามารถต่อรองราคาได้อีกด้วย)

หากสนใจการลงทุนในที่ดินในจังหวัดเชียงของ โปรดติดต่อเราเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม